Customer & Solution Service

MPM Group Podpora

weeCustomer Knowledge Base / FAQ

weePartner Knowledge Base / FAQ

Vyhlásenie o ochrane údajov

Zodpovedný subjekt

MPM Group AG,
3, Rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen/Luxembursko

V zastúpení:
Mirko Scheffler (predseda správnej rady)
Sebastian Eberwein (Riaditeľ)
Peter Grünewald (správna rada)

E-mail: info@mpm-group.com
Telefón: 00352 – 20 21 15 11

Splnomocnenec pre ochranu údajov

Advokát Jan Marschner
Markt 9
D-04109 Leipzig/Nemecko

E-mail: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de
Telefón: +049 341 26 18 93 73

Poskytovanie webovej stránky a súbory protokolov

Pri každom otvorení našej webovej stránky zaznamenáva náš systém, tzn. webový server, automaticky informácie o systéme počítača resp. koncového zariadenia používateľa, na ktorom si stránku otvára. Pritom zhromažďujeme nasledujúce údaje:

• informácie o type prehliadača a použitej verzii;
• operačný systém používateľa;
• poskytovateľa internetových služieb používateľa;
• IP adresu používateľa;
• dátum a čas prístupu;
• webové stránky, z ktorých pristupuje systém používateľa na našu internetovú stránku;
• webové stránky, ktoré sa otvárajú zo systému používateľa prostredníctvom našej webovej stránky.

Právnym podkladom na dočasné ukladanie týchto údajov a súborov protokolov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Dočasné ukladanie IP adresy systémom je nevyhnutné na umožnenie zobrazovania webovej stránky v počítači používateľa. Na tieto účely musí zostať IP adresa používateľa uložená po dobu trvania relácie.

Vyššie uvedené údaje sa ukladajú do súborov protokolov na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky. Tieto údaje nám navyše slúžia na optimalizáciu webovej stránky a na zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

Vyššie uvedené údaje sa vymažú, keď už viac nie sú potrebné pri plnení účelu ich zhromaždenia. V prípade zaznamenávania údajov na poskytovanie webovej stránky to je vtedy, keď je príslušná relácia ukončená.
V prípade ukladania údajov do súborov protokolov to je najneskôr do 28 dní. Je možné ukladanie aj nad rámec toho. V tomto prípade IP adresu používateľa vymažeme alebo abstrahujeme, aby viac nebolo možné priradenie klienta, ktorý stránku otvára, a aby sa obsiahnuté údaje viac nedali priradiť k žiadnej osobe.

Zaznamenávanie údajov na poskytovanie webovej stránky a ukladanie údajov do súborov protokolov vykonáva výlučne náš technický poskytovateľ služieb, Google (Google Cloud).

V zásade máte právo vzniesť proti spracovaniu osobných údajov námietku podľa čl. 21 GDRP. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nevieme doložiť pádne dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

E-mailový kontakt

Môžete nás kontaktovať na poskytnutej e-mailovej adrese. V tomto prípade sa ukladajú osobné údaje odosielateľa, teda používateľa poskytnuté v rámci danej žiadosti.

Právnym podkladom pri spracovaní údajov, ktoré sa posielajú v priebehu kontaktovania, je v zásade čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem pretrváva pri realizovaní komunikácie. Ak je cieľom kontaktovania uzavretie zmluvy/mandátu, potom je ďalším právnym podkladom pri spracovaní čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracovanie týchto osobných údajov nám slúži iba na spracovanie nadviazania kontaktu.

Všetky údaje sa vymažú, keď už viac nie sú potrebné pri plnení účelu ich zhromaždenia. Pri osobných údajoch, ktoré boli preposlané e-mailom, je to potom prípad ukončenia príslušnej konverzácie s používateľom. Konverzácia je ukončená vtedy, keď možno zo skutočností odvodiť, že daná skutková podstata je nakoniec vysvetlená.

V zásade máte právo vzniesť proti spracovaniu osobných údajov námietku podľa čl. 21 GDRP. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nevieme doložiť pádne dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Sekcia po prihlásení

Našim partnerom ponúkame na našej webovej stránke možnosť prihlásiť sa zadaním osobných údajov. V rámci procesu prihlasovania sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

• meno používateľa,
• heslo.

V čase prihlásenia sa okrem toho ukladajú nasledujúce údaje:
• IP adresa používateľa,
• dátum a čas prihlásenia.

Právnym podkladom pri spracovaní údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy), pretože sekcia po prihlásení je nevyhnutná pri plnení zmluvy resp. na prijatie predzmluvných opatrení. Právnym podkladom na ukladanie súborov protokolov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V sekcii po prihlásení si môže partner prezerať údaje a dokumenty, ktoré má uložené.

Vyššie uvedené údaje sa vymažú, keď už viac nie sú potrebné pri plnení účelu ich zhromaždenia. Ide o prípad, keď už nie sú údaje potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzavretí zmluvy môže pretrvávať potreba ukladať osobné údaje partnera na účely plnenia zmluvných alebo zákonných povinností (napr. povinnosť uchovávať daňové doklady).

Súbory protokolov týkajúce sa prihlasovania sa z bezpečnostných dôvodov ukladajú na 28 dní a následne sa vymažú.

V zásade máte právo vzniesť proti spracovaniu osobných údajov námietku podľa čl. 21 GDRP. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nevieme doložiť pádne dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

YouTube

Na našej stránke máme začlenené videá o platforme Youtube. Youtube je služba spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Videá sa poskytujú v rozšírenom režime ochrany údajov. To znamená, že iba otvorením našej webovej stránky sa spoločnosti Google neposielajú žiadne údaje. Až keď kliknete na obrázok náhľadu príslušného videa, sa video načíta a na základe toho sa spoločnosti Google pošlú vaše osobné údaje.

Na spracovanie údajov nesie zodpovednosť výlučne Google. Informácie nájdete na https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

Práva dotknutých osôb

Pri splnení zákonných predpokladov vám prináležia nasledujúce práva:

• právo na informácie o osobných údajoch týkajúcich sa vás (čl. 15 GDPR),
• právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa vás (čl. 16 GDPR),
• právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR),
• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl. 18 GDPR),
• právo na podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR),
• právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).

Právo na sťažnosť dozornému orgánu

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak si myslíte, že spracovanie osobných údajov týkajúcich sa vás je v rozpore so smernicou GDPR.

Potreba spracovania údajov

Nemáte zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytovať osobné údaje, ako je však uvedené vyššie, sčasti je to nevyhnutné z technického hľadiska. Nemáte povinnosť poskytovať nám tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov však nie je možné otvoriť webovú stránku, nadviazať kontakt e-mailom, používať sekciu po prihlásení alebo uzavrieť zmluvu.

Žiadne automatické rozhodovanie alebo profilovanie

Takéto algoritmy sa nepoužívajú.

Prosím zvoľte svoj jazyk/Please select your language

German British English Spanish French Hungarian Dutch Russian Italian Czech Turkish Slovenian Slovakian Greek Polish Croatian

Zatvoriť oknko